Emlakçı Kimdir?

Emlakçı Kimdir?

Emlakçı, emlak komisyonculuğu mesleği ile uğraşan kimse.

Günümüzde emlakçılar emlak alım-satımı, kiralaması gibi işlerle daha yoğun uğraşmakla beraber pek çok çeşitli işlemlere de aracılık etmektedirler. Bunlar şöyle sıralanabilir: Satış, Kiralama, Pazarlama, İpotek, Kat irtifakı kurma, Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, Trampa, Cins değişikliği, Hibe (bağışlama), Taksim (paylaşım), Tashih (düzeltme), Aplikasyon, Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma, Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma, Vergi muafiyeti belgesini alma, Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı  alma, Emlak beyannamesi düzenleme, Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, Kira akid sözleşmesi yapma.

Günümüzde çoğunlukla ev-arsa alım-satımına ve kiralamasına aracılık etmektedirler.

Emlakçı ev sahibi ile ev arayan insanların bir şekilde iletişime geçmesi için aracıdır. Bu görevi yerine getirirken bağımsız çalışamaz, belirli bir resmi kuruma bağlıdır. Emlakçılar odasına ya da bulunduğu ildeki ticaret odasına kaydını yaptırarak gerekli yetkileri alabilmektedirler. Bu sayede devlet gözetiminde, daha düzenli ve gelişmiş bir sektör halini yavaş yavaş almaktadır.

 

Emlak Danışmanlığı, Mesleğinin Tanımı ve Konusu

Emlak: Ev, arsa, bağ,bahçe vb. imarlı veya imarsız araziler ,bunların üzerindeki
tamamlanmış veya tamamlanmamış durumda her çeşit ve türden yapıların (konut, fabrika, depo, tesis vb.) tapu kaydına ve kat mülkiyetine konu taşınmazlar. 

Emlak Danışmanlığı:

Hak sahibinin talebi üzerine yazılı bir sözleşmeye dayalı ve ilgili mevzuatlara uygun olarak gayrimenkulle ile ilgili her türlü işlemde, danışmanlık, eksperlik, komisyonculuk ve diğer aracılık hizmetlerinin ilgili kişiler ve kurumlar nezdinde yürütülmesi, yerine getirilmesi işleri ve hizmetlerinin yerine getirilmesi

Emlak Danışmanı:

Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesine bağlı olarak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. ayni hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ile kiralanması konusunda tam aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda danışmanlık, simsarlık, aracılık, bilirkişilik yapan, bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilme bilgi ve becerisine sahip bu iş ve işlemleri İlgili mevzuatlara uygun olarak kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan gerçek kişi veya tüzel kişi temsilcisi.


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..