Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Demektir?

Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi Ne Demektir?

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinde belirtilmiş olunduğu üzere veraset yolu ile ya da karşılıksız bir durum söz konusu olacak şekilde mal kazanan şahıs mükellef sayılmaktadır. Bu kanunun dokuzuncu maddesinde ise mükkelleflerin beyan verme süreleri belirlenmiştir. Bu duruma göre veraset yolu ile intikal durumlarında:

-Ölüm Türkiye'de gerçekleşmiş ise mükelleflerin Türkiye'de olmaları halinde ölüm tarihi itibari ile dört ay içerisinde mükelleflerin yurt dışında bulunmaları halinde ölüm tarihi itibari ile altı ay içinde;

-Mükellefler ölen kişinin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdir de ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.

Mirası reddetmemiş olan varislerin beyanlarını olması gereken süre zarfında vermemiş olmaları halinde ise, beyanın verilmemesinden kaynaklı olan cezalardan sorumludur. Beyanname için gerekli olan evraklar şöyledir:

Tapu ya da tapular vefat eden kişinin banya ya da bankalarda parası varsa bunların dökümü, hisse senetleri, tahvil, bono, araba gibi kıymetli menkulleri var ise bunların fotokopilerini vergi dairesine götürmeleri gerekmektedir.

Veraset Ve İntikal Vergisi Beyanname Süresi:

Ödeme zamanı hükümleri 7338 sayılı kanunlar kapsamında yer almaktadır. Bu kanuna göre tahakkuk itibari ile üç yıl boyunca her mayıs ve kasım aylarında iki eşit taksitle ödenmesi gerekmektedi.

Veraset ve intikal vergisi beyanname ekleri şu şekilde sıralanmaktadır:

1)Veraset ve intikal vergisi beyannamesi

2)Veraset ilamının aslı ya da onaylanmış örneği

3)Ölen kişinin ilmuhaber

4)Bankadaki paralar için faizli bakiyeyi gösteren belge

5)Araba ruhsatı fotokopisi

6)Tapu fotokopisi

7)Emlak vergi değerini gösteren belge

8)Silah ya da başka malların ruhsatlarının fotokopisi

9)Hisse senedi ve ilmuhaber fotokopileri

10)İndirilmesi talep edilen borç ve masraflara ait belge

11)Ticari bilanço ve gelir tablosu

 

Ölüm gerçekleştiğinde yapılması gereken en önemli işlem veraset ilamıdır. Yasal mirasçılar mahkemeye başvurduklarında bu belge ile miras alabilirler. Ölüm gerçekleştikten sonra dört ay içerisinde veraset ve intikal vergis beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Her bir mirasçı payını aldıktan sonra istisna tutarı düşülmektedir. Veraset ve intikal vergileri oranı şu şekilde hesaplabmaktaır:

-İlk 190 bin TL için %1

-Sonrasında gelen 430 bin Tl için %3

-Sonrasında gelen 940 bin TL için %5

-Sonrasında gelen 1 milyon 800 bin TL için %7

-Matrahın 3 milyon 360 bin TL'yi aşan kısmı için ise %10' dur.

 

İntikal Vergisi Oranı:

 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun istisnalar başlıklı dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında bulunan b,d ve e bentlerine göre her bir takvim yılında uygulanacak istisna hadleri önceli yılda uygulanan istisna hadlerine bu yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artış yapılması nedeni ile tespit edilir.

Aynı kanunun onaltıncı madesinin üçüncü fıkrasında “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.”

Buna göre 01/01/2013 tarihinden itibaren 7338 sayılı kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrasında d ve e bentlerinde yer alan istisna tutarları:

-Evlatlıklar dahil füruğ ve eşten  her birine denk gelen miras hisselerinde 140.774 TL

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.244 TL

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/03/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans ve Oyun Hasılatlarından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.244 TL olarak dikkate alınacağı belirtilir.

7338 sayılı kanunun onaltıncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları belirtilen değerleme oranında arttırılmak sureti ile tespit edilmiştir. Bu sebeple 01/01/2013 tarihinden itibaren veraset yolu ile ya da ivazsız surette oluşan intikallerde veraset ve intikal vergisi kanunlarda belirtildiği gibi hesaplanacaktır.

 

 

 

 

 


Yorumlar


İlk Yorumu Sen Gönder
Yorum Gönder..